بریانی اعظم بر روی نقشه


شعبه 1

آدرس : اصفهان - دروازه دولت - ابتدای چهارباغ پایین

تلفن :
031-32202070

ساعت کاری : 11:30  تا  16:00

شعبه 2

آدرس : اصفهان - خیابان مسجد سید - جنب اداره پست

تلفن :
031-33383070

ساعت کاری : 11:30  تا  16:00

   مجهز به سالن خانوادگی

شعبه 3

آدرس : اصفهان - خیابان کمال اسماعیل - جنب پمپ بنزین

تلفن :
031-32125730

ساعت کاری : 11:30  تا  16:00

   همه روزه سالن هست.

شعبه 4

آدرس : اصفهان - خیابان چهارباغ بالا - چهارراه نظر - جنب پمپ بنزین

تلفن :
031-36280939

ساعت کاری : 11:30  تا  16:00

برو بالا