شعبه های بریانی اعظم

شعبه 2 بریانی اعظم

شعبه 2

آدرس : اصفهان - خیابان مسجد سید - جنب اداره پست

تلفن :
031-33383070

ساعت کاری : 11:30  تا  15:30

   مجهز به سالن خانوادگی


نقشه (شعبه ها)

برو بالا